^Back To Top
 • 1 Fundacja Mamy z Morza
  Fundacja Mamy z Morza została powołana aby wspierać rodziców w ich codziennych trudach wychowania dzieci. Żeby promować tworzenie trwałych więzów rodzinnych, pomóc rodzicom inaczej spojrzeć na ich dziecko.
 • 2 Klub Mam Gdynia
  Klub Mam Gdynia jest klubem dla rodziców małych dzieci (głównie w wieku 0-3 lat) z całego Trójmiasta i okolic. Najczęściej spotykamy się w Gdyni, ale miewamy też "sesje wyjazdowe" w Gdańsku i Sopocie. Informację o tym, gdzie i kiedy odbędzie się najbliższe spotkanie, znajdziesz na stronie: www.klubmamgdynia.pl
 • 3 Inkubator Aktywności Rodziny
  Od poniedziałku do piątku na Karwinach a w co drugą sobotę w Śródmieściu zapraszamy na otwarte, bezpłatne spotkania dla rodziców z dziećmi w wieku 0-6 lat oraz dla samych rodziców. Grafik i opis spotkań w zakładce i na podstronie: www.inkubator.mamyzmorza.org
 • 4 Matki założycielki
  Poznałyśmy się w dobrym miejscu, w odpowiednim czasie. Obie mamy głowy pełne pomysłów i energii, żeby móc je wprowadzić w życie. Zdeklarowane działaczki społeczne, dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
 • 5 Maluszek i zdrowy brzuszek
  Chcesz się dowiedzieć jak zadbać o zdrowie swojego dziecka? Chcesz poznać fakty i mity na temat diety maluszka? Dołącz do naszych spotkań w ramach projektu „Maluszek i zdrowy brzuszek”! Szczegóły w zakładce-> Maluszek i zdrowy...

Statut

STATUT

Fundacja Mamy z Morza

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja Mamy z Morza zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2.Fundacja została ustanowiona przez Annę Żukowską i Zofię Zelez-Richert zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariuszaIwonę Kuźma-Ebel w kancelarii notarialnej w Gdyni, przy ul. Starowiejskiej 45 w dniu 28 maja 2012 r.

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.
2. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami prawa.

§ 3.

1.Fundacja posiada osobowość prawną.

2.Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej.

§ 4.

Fundacja ma prawo używania emblematów, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Rozdział II. Cele i zasady działania fundacji

§ 5.

Cele Fundacji to:

1) działanie na rzecz likwidacji dyskryminacji kobiet, w tym zwłaszcza matek, w życiu publicznym, na rynku pracy, w kulturze oraz w życiu społecznym;

2) promowanie praw kobiet i matek oraz promowanie publikacji, wydawnictw poświęconych szeroko rozumianej problematyce kobiecej i problematyce poświęconej rodzicielstwu;

3) wspieranie i upowszechnianie problematyki kobiecej, problematyki gender, feminizmu;

4) promocja kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn, w szczególności na rynku pracy i w sferze domowej;

5) przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet;

6) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć; 

7) wspieranie udziału kobiet, w tym zwłaszcza matek, w życiu publicznym i kulturalnym; 

8) likwidowanie barier związanych z dostępem do wiedzy na temat nowych technologii ;

9) promowanie miejsc i inicjatyw przyjaznym matkom i dzieciom w przestrzeni miejskiej;

10) edukacja obywatelska i ekologiczna dla społeczności lokalnych, w szczególności dla

rodziców i dzieci;

11) wzmacnianie relacji rodzic-dziecko poprzez działania kulturowe, edukacyjne i sportowe;

12) wspieranie rodziców w dążeniu do świadomego wychowania swoich dzieci;

13) budowanie dojrzałych relacji opartych o wiedzę o: rozwój dziecka, o zmianach zachodzących w relacji rodzic-dziecko od poczęcia do dorosłości, o prawidłową komunikację, bez używania przemocy;

14) edukacja i porady prawne.

§ 6.

Fundacja realizuje cele poprzez:

1) organizowanie spotkań, szkoleń, działań twórczych, organizowanie kampanii i innych form upowszechniania kwestii respektowania praw kobiet, w tym zwłaszcza matek;

2) organizowanie kursów, konferencji, seminariów, warsztatów, wystaw;

3) organizowanie konkursów i przyznawanie nagród;

4) współpracę z innymi fundacjami i organizacjami zajmującymi się kwestią równouprawnienia matek, przeciwdziałaniem przemocy  wobec kobiet, przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć;

5) wspieranie kobiet i organizacji kobiecych w ich działalności na rzecz równouprawnienia;

6) upowszechnianie wiedzy na temat sytuacji matek w Polsce;

7) promowanie nowych technologii i możliwości edukowania się wśród matek i ich dzieci;

8) prowadzenie biura informacyjno- interwencyjnego  i serwisu internetowego dotyczącego sytuacji i praw matek w Polsce;

9) organizowanie akcji medialnych (kampanii, i akcji społecznych) promujących prawa  matek;

10) prowadzenie działalności badawczej;

11) organizowanie porad prawnych, obywatelskich i innych skierowanych do rodziców i dzieci;

12) promowanie ekologicznego i prozdrowotnego podejścia do rodzicielstwa.

§ 7.

1.Fundacja może prowadzić działalność odpłatną.

2.Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o fundacjach i niniejszym statutem.

3.Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

Rozdział III. Majątek Fundacji

§ 8.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości  1000 zł oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9.

1.Dochodami Fundacji są w szczególności:
a. darowizny, spadki i zapisy otrzymane od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych;

b. dotacje, subwencje i granty;
c. odsetki i depozyty bankowe;
d. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
e. wpływy z działalności odpłatnej.

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 10.

1.Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie  woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 11.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 12.

Jedyną władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 13.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z 2 – 3 osób, w tym Prezesa Zarządu.
3. Początkowy skład Zarządu i pierwszego Prezesa Zarządu powołują Fundatorzy.
4. Kolejni Prezesi (w razie rezygnacji) są wybierani uchwałą Zarządu Fundacji spośród członków Zarządu.
5. Fundatorzy mogą zostać członkami Zarządu.

§ 14.

1.Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

2.Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za wykonanie konkretnych zadań statutowych Fundacji a w szczególności za pracę koordynatora programu, przygotowanie i prowadzenie zajęć, warsztatów, szkoleń, pokazów itp.

§ 15.

1.Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji;
b. śmierci członka zarządu;
c. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
2.W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie Fundacji przez wystąpienie, śmierć lub pozbawienie członkostwa w Zarządzie Fundacji, Zarząd Fundacji uzupełnia swój skład w drodze kooptacji. Na kandydaturę nowego członka/ członkini Zarządu Fundacji wyrażają zgodę Fundatorzy.

§ 16.

1.Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
b. realizacja celów statutowych Fundacji;
c. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
d. uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
e. zarządzanie majątkiem Fundacji;
f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
g. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
h. przyjmowanie w drodze uchwały rocznych bilansów Fundacji;
i. sporządzanie i przedstawianie sprawującemu nadzór ministrowi sprawozdań z działalności Fundacji;
j. podejmowanie uchwał o zmianie statutu Fundacji;
k. podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji.

§ 17.

1.Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwały zwykłą większością głosów jego członków, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Jeżeli Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób, decyzje podejmuje jednogłośnie. W przypadku braku porozumienia decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 18.

1.Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Może je zwołać którykolwiek z członków Zarządu.
2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni pocztą elektroniczną o miejscu i terminie obrad przynajmniej na 3 dni wcześniej.

Rozdział V. Sposób reprezentacji

§ 19.

Do składania oświadczenia woli we wszystkich sprawach Fundacji, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, uprawnienia posiada:
a. jeden członek Zarządu w przypadku, gdy Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób;
b. dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie w przypadku, gdy Zarząd Fundacji składa się z trzech osób.

Rozdział VI. Zmiana statutu

§ 20.

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji. Dopuszczalne jest rozszerzenie zakresu celów fundacji. Niedozwolone jest usunięcie przyjętych wcześniej celów.

§ 21.

Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd.


Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 22.

Fundacja może ustanawiać i nadawać własne honorowe tytuły i dyplomy honorowe oraz inne wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji jej celów.

§ 23.

Fundacja nie może:
a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członkiń/członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku formalnym lub nieformalnym, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;
b. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członkiń/członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c. wykorzystywać majątku na rzecz członkiń/członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
d. zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 24.

1.Dla efektywnej realizacji swych celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd.

§ 25.

1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja ulega likwidacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd.
3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz organizacji, której działalność odpowiada celom Fundacji.
4. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji.

Copyright © 2013. Mamy z Morza Rights Reserved.


Facebook twitter